Privacyverklaring

Waarom deze verklaring
Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking als vervanger van de verouderde Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). In de AVG worden de privacy-rechten van consumenten beter beschermd. In deze verklaring staat uitgelegd hoe ik om ga met uw gegevens.

Wie is Adviesbureau van Beers
Mijn kantoor is een financieel adviesbureau; de enige werkzame persoon met rechtstreekse toegang tot uw persoonsgegevens is de eigenaar van het Adviesbureau, Andy van Beers.

Waarom gebruik ik uw persoonsgegevens
Voor het aanvragen, beoordelen en uitvoeren van de diverse financiële producten / diensten die ik lever, zijn afhankelijk van het product of dienst dat u afneemt, diverse (persoons)gegevens noodzakelijk

Om welke (persoons)gegevens gaat het

  • Naam / adres / woonplaats (NAW) gegevens en geboortedata.
  • Gegevens over gezinssituatie / uw wensen.
  • Kopie legitimatiebewijzen (incl. BSN-nummers)
  • Contactgegevens, zoals (mobiele) telefoonnummers en/of e-mailadressen.
  • Inkomens-/ pensioengegevens.
  • Gegevens betreffende dienstverband of eigen bedrijf.
  • Gegevens van aan te kopen en te financieren woningen en zaken.
  • Gegevens van zaken welke verzekerd dienen te worden

Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt en waarom
Uw gegevens worden door mijzelf verwerkt en/of verstrekt aan de marktpartijen waar ik
mijn producten / diensten van betrek. Afhankelijk van de dienst of product welke u wilt
afnemen zijn meer of minder van uw (persoons)gegevens benodigd om de aanvraag in te kunnen dienen en beoordelen of de dienst te kunnen leveren. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt voor enig ander doeleinde, dan waarvoor zij zijn bedoeld.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Rekening houdend met de fiscale wetgeving en toezichthoudende instanties dienen
bepaalde zaken gedurende een vooraf vastgestelde periode te worden bewaard. Alle niet relevante gegevens worden na de aanvraagprocedure en de definitieve afhandeling van het dossier vernietigd.

Hoe worden uw gegevens beveiligd
Ik zal alles in het werk stellen om ervoor zorg te dragen dat uw gegevens op een adequate wijze worden beveiligd, zodat uw gegevens beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik, ongewenste wijziging en onbedoelde vernietiging. Mochten er ondanks alle inspanningen onverhoopt gegevens alsnog in handen van derden terecht komen (data-lek), zal dit per omgaande worden gemeld bij de daarvoor aangestelde instanties.

Wat zijn uw rechten
U kunt schriftelijk bij mij opvragen welke (persoons)gegevens bewaard zijn, deze op verzoek laten corrigeren, overschrijven of ze laten verwijderen. Ik streef ernaar binnen 4 weken op uw verzoek te reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ik de betreffende (persoons)gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover enige wet mij verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Zijn er nog vragen
Voor vragen en/of opmerkingen verzoek ik u vriendelijk contact met mij op te nemen.

Bij een Erkend adviseur bent u verzekerd van breed financieel advies van hoge kwaliteit. Hij of zij is gespecialiseerd in hypotheken en zijn kennis is altijd up-to-date. De keurmerken worden uitgegeven door de SEH. Alle Erkend adviseurs hebben wettelijke diploma’s, volgen jaarlijks verplichte SEH-opleidingen en moeten voldoen aan strenge gedragsregels.